Statut

Na temelju Članka 13 i Članka 18 Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 71/14) (u nastavku teksta: Zakon), 3. redovna skupština Civilne udruge građana Pregrade, održana 28.03.2015. godine, donijela je

STATUT

UDRUGE ZA PROMICANJE KULTURE ŽIVLJENJA

“CIVILNA UDRUGA GRAĐANA”

I.OSNOVNE ODREDBE

Članak 1

Statutom Udruge (u nastavku teksta: Statut) uređuju se sva pitanja važna za djelovanje Udruge sukladno Članku 13, stavku (3) Zakona.

II.NAZIV I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 2

Naziv Udruge je: Civilna udruga građana Pregrade.

Skraćeni naziv Udruge je: CUG Pregrada.

Sjedište Udruge je u Pregradi, Pod Lenartom 1.

III.ZASTUPANJE

Članak 3

 • Udrugu zastupa Predsjednik/Predsjednica, a u slučaju odsutnosti Dopredsjednik/Dopredsjednica i/ili Tajnik/Tajnica. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 4

Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine
 • odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom , Statutom i aktima Udruge.

IV. IZGLED PEČATA UDRUGE

Članak 5

Udruga ima pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: (puni naziv) Civilna udruga građana Pregrade.

Pečat čuvaju i ovlašteni su ga koristiti Predsjednik/Predsjednica, Dopredsjednik/Dopredsjednica te Tajnik/Tajnica Udruge. Mogu ga koristiti i drugi članovi Upravnog odbora po pismenoj ovlasti Predsjednika/Predsjednice.

V. PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 6

Udruga obavlja svoju djelatnost na području Republike Hrvatske, a primarno na području Grada Pregrade i okolice.

VI. CILJEVI

Članak 7

CUG Pregrada je Udruga registrirana pri tijelu državne uprave. Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 8

Ciljevi Udruge:

 • promicanje, razvitak i unapređenje kvalitete življenja
 • razvoj civilnog društva
 • očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti
 • buđenje ekološke svijesti te održivi razvoj
 • poticanje ruralnog razvoja te gospodarstva
 • promicanje volonterizma
 • promicanje temeljnih vrednota ustavnog poretka definiranih člankom 3. Ustava Republike Hrvatske
 • promicanje suradnje na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

VII. DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI

Članak 9

Za ostvarivanja ciljeva radi kojih je osnovana Udruga obavlja sljedeće aktivnosti:

 • organizacija kulturno-umjetničkih aktivnosti i sadržaja (izložbe, predstave, radionice i dr.)
 • suradnja i provedba projekata od strane tijela državne uprave, lokalne i područne samouprave, zaklada i fondova, poduzeća, fondova Europske unije te ostalih domaćih i međunarodnih donatora
 • organizacija izvaninstitucionalnih programa obrazovanja za mlade i odrasle
 • provedba projekata vezana uz djecu i mlade
 • provedba projekata vezana uz pitanja koja se odnose na osobe s posebnim potrebama, osobe starije životne dobi te socijalno ugrožene građane
 • podizanje svijesti stanovnika o obnovljivim izvorima energije,energetskoj učinkovitosti i održivom razvoju organiziranjem edukativnih radionica i predavanja
 • organizacija multimedijalnih aktivnosti u svrhu unapređenja kulturne ponude, promocije alternativne kulture i provođenja slobodnog vremena (video-projekcije, glazbene slušaonice, koncerti, art-radionice i dr.)
 • uspostavljanje kontakata s organizacijama širom Hrvatske i svijeta, te organizacija i sudjelovanje u zajedničkim druženjima i projektima te domaćim i međunarodnim volonterskim kampovima
 • promocija zdravog življenja i unapređenja zdravlja građana kroz edukaciju i organizaciju sportsko-rekreativnih aktivnosti
 • prevencija i borba protiv ovisnosti
 • informiranje o društveno aktualnim temama (gospodarstvo, ekologija, kultura, sport, zdravstvo itd.)
 • promicanje važnosti kulturne baštine
 • poticanje uređenja vanjskog životnog prostora kao što su igrališta, parkovi i ostali vanjski prostori
 • uspostavljanje suradnje sa civilnim domaćim i međunarodnim sektorom te obrazovnim, kulturnim i znanstvenim institucijama, komorom, trgovačkim društvima te drugim tijelima i organizacijama
 • osmišljavanje i provođenje projekata za unapređenje različitih subjekata u području rada regionalne i lokalne samouprave i poduzetništva
 • poticanje gospodarstvenih djelatnosti
 • ostali pogodni oblici djelovanja, kao i djelatnosti kojima se stječe prihod, a sukladno posebnim propisima u okviru ostvarenja ciljeva Udruge (prodaja proizvoda, naplaćivanje ulaznica, održavanje tečajeva)
 • izdavačka djelatnost (bilteni, časopisi, godišnjaci).

VIII. NAČIN OSIGURAVANJA JAVNOSTI DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge se ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom,

poimence:

 • pravodobnim i istinitim izvješćivanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja Udruge
 • javnim priopćavanjem.

Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Članak 11

Sjednice tijela Udruge ne mogu se zatvoriti za javnost, osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnika i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisanom posebnim zakonom i drugim propisom te radi narušavanja javnog reda i mira i ograničenog kapaciteta prostora u kojem se sjednica održava.

IX. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12

Članom Udruge postaje se dragovoljnim pristupanjem. Članom može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba koja prihvati Statut. Malodobni članovi nemaju pravo odlučivanja u radu tijela upravljanja, a mogu sudjelovati pri djelatnostima Udruge i ostvarivanju njenih ciljeva.

Članak 13

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik/Tajnica Udruge.

Članak 14

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 15

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine
 • bavljenje aktivnostima Udruge
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 16

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu. Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Upravnom odboru Udruge. Upravni odbor je dužan riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Upravnog odbora Udruge o isključenju je konačna.

Odlukom Skupštine određene skupine građana mogu biti oslobođene plaćanja članarine.

Članak 17

Udruga se može udružiti u savez udruga i u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 18

Udruga može nagraditi i pismeno pohvaliti članove za osobitu aktivnost i zaslužnost. Nagrade i pohvale dodjeljuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

X. TIJELA UDRUGE

Članak 19

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik/Predsjednica
 • DopredsjednikDopredsjednica
 • Tajnik/Tajnica.

Skupština

Članak 20

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 21

Član Skupštine ima prava i obveze:

 • aktivno sudjelovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela i povjerenstava
 • birati i biti biran u tijela i povjerenstva Skupštine
 • predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelatnosti Udruge.

Članak 22

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik/Predsjednica Udruge. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik/Predsjednica utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto  održavanja sjednice. Svaki član može predložiti sazivanje skupštine Predsjedniku/Predsjednici. Ako Predsjednik/Predsjednica ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 23

Skupštinom predsjedava Predsjednik/Predsjednica Udruge, a u slučaju odsutnosti Dopredsjednik/Dopredsjednica.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 24

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočno bar polovina ukupnog broja članova Udruge plus jedan član, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 25

Skupština Udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge
 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela Udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge
 • donosni odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge
 • daje smjernice za rad Udruge
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge

Upravni odbor

Članak 26

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. Članove Upravnog odbora čini 5 članova Udruge.

Članove Upravnog odbora bira Skupština neposrednim glasovanjem, a na temelju predloženog Programa rada. Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Članak 27

Mandat članova Upravnog odbora traje 2 godine uz mogućnost da budu izabrani više puta. Članu Upravnog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:

 • razrješenjem od strane Skupštine i
 • na osobni zahtjev.

Člana Upravnog odbora može se razriješiti prije isteka mandata ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i Programom rada ili svojim radom šteti ugledu Udruge. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Članak 28

Upravni odbor je nadležan i obavlja slijedeće poslove:

 • priprema nacrt izmjena i dopuna Statuta, Pravilnika i drugih općih akata koje donosi Skupština
 • priprema Skupštine, godišnji program rada i financijski plan, te izvještaj o radu i financijskom poslovanju
 • izvršava odluke Skupštine
 • skrbi o imovinsko-pravnim i financijskim pitanjima Udruge
 • odlučuje o pokretanju inicijative pred Vladom RH, Hrvatskim Saborom i drugim asocijacijama u zemlji, vezane uz gospodarstvo i poduzetništvo, a u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge
 • donosi odluku o dodjeli nagrada i drugih priznanja
 • odlučuje i o svim drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom

Članak 29

Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi. Sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik/Predsjednica, a dužan/dužna ju je sazvati i na prijedlog bilo kojeg člana Upravnog odbora.

Članak 30

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako su na sjednici nazočna njegova 3 člana. Program rada i ostale odluke Upravni odbor donosi konsenzusom. Na sjednice Upravnog odbora po potrebi mogu biti pozvani i drugi članovi Udruge. O radu Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Nadzorni odbor

Članak 31

Nadzorni odbor je kontrolno tijelo koje nadzire i prati rad svih tijela Udruge, financijsko i materijalno poslovanje Udruge te se brine o poštovanju Statuta i ostalih važećih propisa. O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor izvještava mjerodavno tijelo Udruge, a ukoliko ono ne ukloni nepravilnosti u svom djelokrugu, Nadzorni odbor izvijestit će nadležno tijelo državne uprave.

Članak 32

Nadzorni odbor čine tri (3) člana/ice koje bira Skupština, s mandatom od dvije godine. Član/ica Nadzornog odbora mora biti redovni član/ica Udruge. Član/ica nadzornog odbora ne može istovremeno biti i član/ica Upravnog odbora Udruge. Nadzorni odbor odluke donosi na svojim sjednicama koje se održavaju po potrebi i to natpolovičnom većinom glasova svih članova/ica Nadzornog odbora.

Članak 33

Ista osoba može biti više puta birana u Upravni odbor ili Nadzorni odbor Udruge. Osoba može biti razriješena dužnosti i prije isteka mandata u skladu s člankom 13.ovog Statuta.

Članak 34

Nadzorni odbor nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge. Nadzorni odbor ima Predsjenika/cu i dva člana, koje bira Skupština iz redova članova udruge. Predsjednik/ca i članovi Nadzornog odbora ne ogu biti članovi Upravnog odbora ili radnog tijela udruge. Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva Predsjednik/ca, a odluke donosi većinom glasova.

Predsjednik/Predsjednica

Članak 35

Predsjednik/Predsjednica:

 • zastupa Udrugu
 • saziva Skupštinu Udruge
 • rukovodi radom Skupštine Udruge
 • utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje, utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 36

Predsjednika/Predsjednicu Udruge bira Skupština na mandat od dvije godine, a ista osoba može biti birana i više puta uzastopno. Inicijativu za izbor Predsjednika/Predsjednice može pokrenuti svaki član Udruge. Svoju kandidaturu svaki kandidat za Predsjednika mora dostaviti Tajniku/tajnici Udruge najkasnije 24 sata prije Skupštine. Prijava za Predsjednika/Predsjednicu se podnosi u pisanom obliku, a mora sadržavati osobne podatke kandidata, te plan i program rada Udruge za naredno razdoblje. Odluku o izboru Predsjednika/Predsjednice usvaja Skupština ako za nju glasuje najmanje polovica plus jedna član član ukupnog broja članova Udruge.

U slučaju kandidature više osoba za Predsjednika i ako nakon prvog kruga glasovanja nijedan kandidat ne dobije apsolutnu većinu glasova, tada dvije osobe s najvećim brojem glasova idu u 2. krug glasovanja. U drugom krugu izabran je onaj kandidat koji dobije polovicu plus jedan  glas ukupnog broja članova Udruge.

Za Predsjednika ge može biti izabrana osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, te udovoljava uvjetima utvrđenim Statutom i odlukama Skupštine.

Članak 37

Inicijativu za razrješenje Predsjednika/Predsjednice Udruge može dati najmanje 1/3 članova Udruge. Odluku o razrješenju Predsjednika/Predsjednice Udruge usvaja Skupština, ako za nju glasuje najmanje polovica + 1 član ukupnog broja nazočnih članova Skupštine. Skupština Udruge može razriješiti Predsjednika/Predsjednicu i prije isteka mandata kada za to postoje opravdani razlozi, a naročito:

 • ako nije ostvario ciljeve i zadatke koje utvrdi Skupština
 • gruba povreda dužnosti
 • nesposobnost za uredno obavljanje poslova
 • povreda zakonskih propisa i odredbi ovog Statuta
 • prekoračenje ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom
 • nanošenjem veće štete Udruzi
 • na osobni zahtjev.

Na Skupštini na kojoj se odlučuje o razrješenju Predsjednika/Predsjednice, provodi se i postupak izbora novog Predsjednika/Predsjednice.

Dopredsjednik/Dopredsjednica

Članak 38

Dopredsjednika/Dopredsjednicu Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine.

Članak 39

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika/Predsjednice te Tajnika/Tajnice zamjenjuje ih Dopredsjednik/Dopredsjednica.

Dopredsjednik/Dopredsjednica zastupa Udrugu i supotpisnik je financijskih dokumenata kojima se ostvaruju prava i obveze Udruge.

Tajnik/Tajnica

Članak 40

Tajnika/Tajnicu Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od dvije godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik/Tajnica:

 • vodi evidenciju članova Udruge i odgovoran/odgovorna je za njenu ažurnost i točnost
 • obavlja pismenu i usmenu korespondenciju sa članovima Udruge, te s drugim asocijacijama u zemlji i inozemstvu
 • Vodi zapisnik sjednica Udruge

Članak 41

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik/Predsjednica mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela. Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

Članak 42

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (sekcije, klubove) na području u kojem djeluje. Ustrojstveni oblici Udruge osnivaju se na temelju odluke Skupštine. Ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.

XI. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 43

Likvidatora Udruge bira i opoziva Skupština. Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine Udruge..

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja iz registra udruga.

XII. NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM UDRUGE

Članak 44

Imovina Udruge sastoji se od novčanih sredstava, pokretne i nepokretne imovine, te prava i obveza, o čemu se vodi propisana evidencija. O stjecanju, otuđenju i prijenosu imovine odlučuje Upravni odbor u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Financijsko poslovanje Udruge odvija se preko transakcijskog žiro-računa i deviznog računa koji su otvoreni kod jedne ili više domaćih ili stranih banaka. Upravni odbor vrši distribuciju i odlučuje o korištenju raspoloživih sredstava.

Članak 45

Udruga ostvaruje prihode iz:

 • članarine
 • prihvaćenih i usklađenih programa rada i djelatnosti za koje se sredstva osiguravaju putem fondova; državnog, županijskog i općinskog proračuna
 • programa koje ugovorno prihvati sponzor
 • organizacije nastupa sukladno posebnim propisima
 • iz dragovoljnih donacija i priloga
 • drugih sredstava u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 46

Sredstva Udruge koriste se u skladu s ciljevima i zadaćama djelatnosti, zakonom i ovim Statutom. Sredstvima upravlja Skupština putem Upravnog odbora i Predsjednika/Predsjednice Udruge.

Članak 47

Potrebna financijska sredstva za rad Udruge i realizaciju donesenih programa utvrđuju se za kalendarsku godinu financijskim planom.

Članak 48

Nalogodavac u financijsko-materijalnom poslovanju je Predsjednik/Predsjednica Udruge. Isprave potpisuju Predsjednik/Predsjednica, Dopredsjednik/Dopredsjednica i Tajnik/Tajnica. Svoje financijsko-materijalno poslovanje Udruga obavlja preko žiro-računa i blagajne.

Članak 49

Ukoliko u svom poslovanju Udruga ostvari dobit, sredstva ostvarena na taj način koristit će isključivo za razvoj i unaprjeđenje svoje djelatnosti, odnosno nabavku nove opreme.

XIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 50

Udruga prestaje s radom:

 • u slučaju predviđenom zakonom i
 • odlukom Skupštine.

Članak 51

U slučaju prestanka rada Udruge određuje se pravni slijednik imovine.

XIV. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 52

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u Udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53

Statut Udruge stupa na snagu danom donošenja na Skupštini, a primjenjuje se danom ovjere nadležnog tijela državne uprave.

Članak 54

Za tumačenje odredbi Statuta, nadležna je Skupština Udruge.

U Pregradi, 28. 03. 2015.

PREDSJEDNIK/PREDSJEDNICA UDRUGE

PREUZMITE STATUT S OVOG LINKA (.docx)